Bijzondere Voorwaarden

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET IN OPDRACHT LEVEREN EN/OF AANBRENGEN VAN TEGELS

Consument:
De koper/opdrachtgever

Leverancier:
Het bedrijf, waarbij tegels en/of overige materialen worden gekocht al dan niet in combinatie met de opdracht tot aanbrengen van die materialen;

Materialen uit voorraad:
Materialen welke in het magazijn van de leverancier op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd;

Materialen op bestelling:
Materialen, welke voor de consument speciaal worden besteld of gereserveerd.

ARTIKEL 1. PRIJSWIJZIGINGEN

1. Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van de leverancier, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen.
2. Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

ARTIKEL 2. BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen:
A: Materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden;
B: Materialen op bestelling: van de verkoopprijs voor de te reserveren of de te bestellen materialen dient 40% te worden vooruitbetaald. Bij aflevering dient het resterende gedeelte te worden voldaan.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument gehouden 2% per maand over het uitstaande bedrag met een minimum van euro 12,– te vergoeden, alsmede alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten.

3. Indien de consument verzoekt de overeengekomen leveringstermijn met meer dan drie weken te overschrijden, is hij gehouden 2% met een minimum van euro 12,– per maand te vergoeden over het nog uitstaande bedrag.

ARTIKEL 3. KEURING

Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de consument te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

ARTIKEL 4. VERVOERSRISICO

Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de leverancier. Bij niet franco leveringen worden de materialen vervoerd voor risico van de leverancier doch op kosten van de consument. Afgehaalde materialen reizen voor risico en rekening van de consument.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSBEHOUD

Geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven eigendom van de leverancier.

ARTIKEL 6. RETOURZENDINGEN

Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad, kunnen voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in orginele, onbeschadigd en complete verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding. Materialen op bestelling kunnen nimmer worden teruggenomen.

ARTIKEL 7. TEGELS

1. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters
2. Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
3. Bij levering van natuursteen per m2 wordt door de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
4. Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenprodukten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
5. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houden met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
6. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
7. De leverancier staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

ARTIKEL 8. AANBRENGEN VAN TEGELWERKEN

1.De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
2. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan de leverancier te vergoeden.

2.1. Opdrachtnemer zal de benodigde gereedschappen verzorgen, daaronder wordt mede begrepen kuipen en kruiwagens.

2.2.Opdrachtnemer zal de benodigde materialen zoals tegels, lijm, toeslag stoffen, zand en cement leveren, waarbij de materialen op een centraal punt van het werk opgeslagen worden.

2.3. Indien opdrachtgever de benodigde materialen zoals tegels/ natuursteen/ andere materialen elders inkoopt dienen ze op een centraal punt van het werk opgeslagen worden. Doch niet verder dan op 5 m. afstand van het te verbouwen ruimte.  De meerwerk dat ontstaat wanneer de opdrachtgever de tegels/ natuursteen/ verwerkingsmaterialen zelf elders inkoopt wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

2.3.Opdrachtnemer zal bij gezette tegels zonodig inwateren, en indien vereist de te betegelen wanden/vloeren vooraf vochtig maken en/of aanbranden met cement, waarbij geldt dat indien de tegels niet direct hierna worden aangebracht deze bewerking compleet herhaald zal worden, tenzij het tegeladvies anders voorschrijft.

2.4.Opdrachtnemer zal alle tegelvlakken zuiver vlak, haaks, te lood, waterpas of met het aangegeven afschot naar afvoeren een dergelijke aanbrengen. Opdrachtnemer zal de tegelverdeling van de vlakken in overleg met de Opdrachtgever bepalen.

3. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de leverancier met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
4. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. Indien mogelijk doet de leverancier vooraf opgave van die kosten.
5. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
6. De afvoer van afval dient door de consument te worden geregeld en betaald, tenzij anders overeengekomen.
7. Eventuele gebreken dienen binnen 4 weken te worden gemeld aan leverancier.

ARTIKEL 9. ANNULERING

1. De consument kan de opdracht tot levering van de materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 20% van de verkoopprijs.
2. Bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen is de consument 25% van de overeengekomen aanbrengprijs verschuldigd mits de annulering geschiedt 8 weken voorafgaand aan de afgesproken datum.                                     

Bij een annulering tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag 50% van die prijs is verschuldigd. Bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag 75% van die prijs. Bij een annulering binnen 2 weken voor de afgesproken dag 100% van de overeengekomen aanbrengprijs.

ARTIKEL 10. GARANTIE

  1. De leverancier is jegens de consument gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
  2.  De leverancier garandeert dat de door hem te verrichten aanbrengwerkzaamheden plaatsvinden naar algemene normen van deugdelijkheid.  
  3. Wanneer de consument ervoor kiest om zelf de benodigde materialen aan te schaffen, materialen zoals: tegels, natuursteen, tegellijm, specie, voegsel, kit en overige verwerkingsmaterialen dan vervalt de garantie voor tegelwerken.