Privacy statement Harald Hermans Tegelwerken & Bouwservice

 Deze privacy statement treedt in werking per 25-05-2018

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice, gevestigd aan  A. Schweitzerstraat 1, 5914 WE Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

A.Schweitzerstraat 1

5914 WE Venlo

Tel: +31642755500

www.hermanstegelwerken.nl

 

 

N.A. Hermans is de Functionaris Gegevensbescherming van Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice

te bereiken via info@hermanstegelwerken.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden, seksuele leven of  burgerservicenummer.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hermanstegelwerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice) tussen zit.

 

 

Computerprogramma’s, software en systhemen

 

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

 

-          Microsoft Word 2010 voor het aanmaken van offertes en facturen.

-          Mozilla Thunderbird voor het ontvangen en het versturen van e-mails

-          Computer met Windows 10 besturingssystheem beveiligd met een wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd

-          Internetbeveiliging Safe Online van Ziggo met regelmatige updates

-          Dropbox voor het opslaan van de inkoop en verkoopfactueren en om deze te delen met de boekhouder Conti Venlo.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hermanstegelwerken.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hermanstegelwerken.nl

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens        Bewaartermijn                      Reden

 

Personalia                                  5 jaar                    uitvoeren v. het opdracht/ looptijd garantietermijn                    

Adres                                         5 jaar                    uitvoeren v. het opdracht / looptijd garantietermijn                    

Telefoonnummer                       5 jaar                   uitvoeren v. het opdracht / looptijd garantietermijn                    

E-mailadres                               5 jaar                    uitvoeren v. het opdracht / looptijd garantietermijn                    

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Harald Hermans Tegelwerken & Bouwsevice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.